Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Ο ιστότοπος αυτός θα σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση για δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιλέξτε τη χώρα σας για να αναζητήσετε δυνατότητες χρηματοδότησης.

Πώς λειτουργεί

Ποιοι είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η χρηματοδότηση της ΕΕ είναι διαθέσιμη για όλα τα είδη εταιρειών κάθε μεγέθους και τομέα.

Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών μέσων: δάνεια, μικροχρηματοδότηση και επιχειρηματικά κεφάλαια. Κάθε χρόνο, η ΕΕ παρέχει στήριξη σε περισσότερες από 200 000 επιχειρήσεις. Η ΕΕ στηρίζει επίσης τις επιχειρήσεις με επιχορηγήσεις και συμβάσεις.

Πώς λειτουργεί

Η απόφαση για τη χορήγηση χρηματοδότησης από την ΕΕ θα λαμβάνεται από τοπικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων ή επενδυτικούς αγγέλους Χάρη στη στήριξη της ΕΕ, οι τοπικοί χρηματοπιστωτικοί φορείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις.

Οι ακριβείς όροι της χρηματοδότησης - το ποσό, η διάρκεια, τα επιτόκια και οι προμήθειες - καθορίζονται από τους ίδιους τους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους 1.000 και πλέον χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για τη χορήγηση πίστωσης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς σχετικά με την απόφασή τους για χορήγηση πίστωσης. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέστε να κατανοήσετε καλύτερα την οικονομική σας κατάσταση και να αυξήσετε τις πιθανότητες χρηματοδότησής σας στο μέλλον. Ασκήστε το δικαίωμά σας και επικαλεστείτε το άρθρο 431 του κανονισμού της ΕΕ του 2013 για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Image

Χρηματοδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ο μηχανισμός διευκόλυνσης εγγύησης δανείου (LGF) του COSME στηρίζει τη χρηματοδότηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούν ΜΜΕ από όλους τους κλάδους της οικονομίας, ανεξάρτητα από το σημερινό επίπεδο ψηφιοποίησής τους.

Αν έχετε επιχείρηση που αναζητά χρηματοδοτικές ευκαιρίες, επισκεφτείτε τη βάση δεδομένων μας για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που σας παρέχονται.

Αν είστε χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητήςπου συμμετέχει στην πιλοτική δράση του COSME για την ψηφιοποίηση, συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο του COSME. Επισκεφτείτε την πύλη του ΕΤΕ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη που παρέχει το COSME για την ψηφιοποίηση ΜΜΕ.

Δήλωση περί απορρήτου - Χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές

Χρειάζεστε βοήθεια ή συμβουλές;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.