Достъп до финансиране по линия на ЕС

Този сайт ще ви помогне при кандидатстването за заеми и рисков капитал, подкрепяни от Европейския съюз.

Изберете вашата страна, за да търсите финансови възможности.

Как функционира

Кой може да кандидатства за финансиране от ЕС?

Финансиране от ЕС е достъпно за всички видове дружества от всякакъв мащаб и сектор.

Достъпен е широк набор от финансови средства: заеми, микрофинансиране и рисков капитал. Ежегодно ЕС подпомага над 200 000 предприятия. Съюзът също така подкрепя развитието на предприятията чрез безвъзмездни средства и обществени поръчки.

Как функционира това

Решението да се предостави финансиране от ЕС се взема от местните финансови институции като банки, притежатели на рисков капитал или бизнес ангели. Благодарение на подкрепата, която получават от ЕС, местните финансови институции могат да предоставят допълнително финансиране за предприятия.

Конкретните условия на финансиране — размерът, срокът, лихвеният процент и таксите — се определят от финансовите институции. За да научите повече, можете да се свържете с една от над хиляда финансови институции.

Право на обратна информация за кредитите

Имате право да получите от кредитните институции обратна информация за тяхното решение относно кредит. Това може да ви помогне да разберете по-добре вашето финансово състояние и да подобрите шансовете си за получаване на финансиране в бъдеще. Възползвайте се от правото си и се позовавайте на член 431 от Регламента на ЕС за капиталовите изисквания.

Image

Финансиране на цифровата трансформация

Чрез механизма за гарантиране на заеми по COSME се подпомага финансирането на проекти в областта на цифровата трансформация на МСП във всички сектори на икономиката, независимо от настоящото им равнище на цифровизация.

Ако сте дружество, което търси възможности за финансиране, посетете нашата база данни, за да видите вариантите, с които разполагате.

Ако сте финансов посредник, участващ в пилотен проект на COSME за цифровизацията, моля, преминете към въпросника на COSME за цифровизацията. Моля, посетете портала на ЕИФ за допълнителна информация относно подкрепата по програмата COSME за цифровизацията на МСП.

Декларация за поверителност - Финансови посредници

Нуждаете се от помощ или съвет?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.